STATUT POLSKIEGO NAUKOWO-TECHNICZNEGO
TOWARZYSTWA EKSPLOATACYJNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Naukowo – Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne” zwane dalej Towarzystwem.

§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą naczelnych władz Towarzystwa m. st. Warszawa.

§ 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu ma osobowość prawną.

§ 4

1. Towarzystwo może być członkiem zrzeszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnych celach, jeśli członkostwo to sprzyja realizacji celów Towarzystwa.
2. Decyzje o sprawie członkostwa, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 5
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6
1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Zarząd”.
2. Towarzystwo może mieć odznakę organizacyjną i honorową według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie wiedzy i osiągnięć praktycznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, budynków i budowli,
w obszarze techniki, organizacji i ekonomiki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

§ 8
Do realizacji celów określonych w § 7 Towarzystwo:
– inspiruje i organizuje badania w zakresie podanym w § 7 oraz upowszechnia ich wyniki,
– organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe, szkoły, wycieczki naukowe, zjazdy,
– urządza samodzielnie lub łącznie z innymi organizacjami instytucjami odczyty publiczne, wystawy i pokazy,
– realizuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
– wydaje pisma periodyczne i publikacje nieperiodyczne poświęcone problemom eksploatacji,
– współpracuje we wszystkich sprawach objętych działalnością Towarzystwa z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami,
– współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel polski, pragnący współdziałać w urzeczywistnieniu celów Towarzystwa i mający określony dorobek w tym zakresie.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwała Prezydium Zarządu zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd regulaminem na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. 3. Członkowie założyciele Towarzystwa są członkami zwyczajnymi.

§ 11
1. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie osobom, które położyły wybitne zasługi z rozwoju eksploatacji.
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast nie płacą składek członkowskich.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Prezydium Zarządu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych pracach Towarzystwa,
3. otrzymywania czasopism i innych własnych wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Towarzystwa,
3. regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 15
1. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach.
2. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zobowiązaniami.

§ 16
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok – pomimo dwukrotnego upomnienia,
c) wykluczenia orzeczeniem Sadu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 17
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Władz trwa 3 lata.
3. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa w toku kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 18
1. Uchwały Władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem wyborów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek ½ obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 19
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą towarzystwa.

§ 20
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym:
1) członkowie zwyczajni Towarzystwa,
2) członkowie honorowi Towarzystwa,
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, przedstawiciele władz i instytucji oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w I-szym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w II-gim terminie – niezależnie od liczby obecnych.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  a)   z własnej inicjatywy,
  b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c)   na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych
  Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w przeciągu
  2 miesięcy od daty złożenia pisemnego żądania lub wniosku, obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
  zawiadamia nie później niż na 30 dni przed jego terminem.
 2. Członkowie Towarzystwa, w liczbie co najmniej 10, mają prawo zgłosić wnioski o uzupełnienie porządku dziennego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 10 dni przed jego terminem na adres Zarządu Towarzystwa.
 3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie.
  To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Nie mogą być jednak przedmiotem nagłego wniosku sprawy rozporządzenia majątkiem nieruchomym Towarzystwa oraz zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

§ 24
Do kompetencji i Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
 3. powoływanie zespołów problemowych,
 4. wybór w głosowaniach tajnych zgodnie z ordynacją zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie:
  a)   Prezesa,
  b)   pozostałych członków Zarządu,
  c)   członków Komisji Rewizyjnej,
  d)   członków Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania bądź pozbawienia godności członka honorowego,
 6. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępujących Władz Towarzystwa,
 7. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich,
 8. zatwierdzanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i koordynacji wyborczej,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych Towarzystwa,
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa.

§ 25
Zarząd składa się z:

 1. Prezesa,
 2. Dwóch Wiceprezesów,
 3. Sekretarza,
 4. Skarbnika,
 5. Czterech członków.

§ 26
W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego do końca kadencji przejmuje wybrany przez Zarząd jeden z wiceprezesów.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem. Uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 4. zatwierdzanie budżetu i planu finansowego Towarzystwa,
 5. wysuwanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie godności członka honorowego,
 6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,
 7. decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 28
Plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

§ 29

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej ½ liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 2. Uchwała w przedmiocie wniosku na Walne Zgromadzenie o nadanie godności członka honorowego, zmiany statutu wymaga kwalifikowanej większości ⅔ głosów przy obecności ½ statutowej liczby członków Zarządu.

§ 30
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium Zarządu uchwalonym przez Zarząd.

§ 31
W skład Prezydium Zarządu wchodzą Prezes lub Wiceprezes,
Sekretarz i Skarbnik.

§ 32

 1. Decyzje Prezydium Zarządu zapadają w ramach jego pełnomocnictw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Prezydium w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków; wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen działalności Zarządu i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 35

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Towarzystwa.

§ 36
1. Sąd koleżeński rozpatruje sprawy członków Towarzystwa dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, a także rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.

Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 37
1. Sąd Koleżeński może orzec:
a) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres do jednego roku,
b) wykluczenie z Towarzystwa.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30-tu dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V

Majątek i fundusz Towarzystwa

§ 38
Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszów.

§ 39
Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2.  subwencje, dotacje i darowizny,
 3. dochody z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 40
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz Skarbnika.

§ 41
1. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok budżetowy Towarzystwa jest zgodny z rokiem budżetowym Państwa.

Rozdział VI

Zmiany statutowe i rozwiązanie Towarzystwa

§ 42
Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 43
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością ⅔ głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.