Rekomendowanie

 Oferty firm rekomendowanych…

Opracowany przez PNTTE system rekomendacyjny bazuje na wymaganiach i procedurach międzynarodowych norm certyfikacyjnych odniesionych do procesów eksploatacji obiektów technicznych, systemów i procesów organizacyjnych i ekonomicznych.

Rekomendacja jest udzielana tym podmiotom i efektom ich działania, które w ocenie Komisji Rekomendacyjnej Towarzystwa, opartej na odpowiednich badaniach laboratoryjnych wykazują stabilne i o wysokiej jakości cechy produkcyjno-usługowe akceptowane ze względu na przebiegi i wyniki działalności eksploatacyjnej.

System Rekomendacji działa na zasadach całkowitej dobrowolności a uzyskana rekomendacja dokumentowana jest dyplomem lub świadectwem.

Rekomendacja PNTTE świadczy, że:
– osoby prowadzące działalność naukową, wytwórczą i usługową oraz stosowane przez nie procesy technologiczne są o szczególnym znaczeniu dla rozwoju pro-eksploatacyjnej strategii gospodarowania,
– wyroby i usługi posiadają wysokie walory użytkowe i podatność serwisową,
– stosowane przez firmy technologie charakteryzują się wysokim poziomem technicznym,
– zakłady, firmy i warsztaty usługowe kierują się proekologicznym podejściem eksploatacyjnym.

PNTTE udziela REKOMENDACJĘ na zasadzie dobrowolności zgłoszenia przez zainteresowane osoby czy podmioty.
Udzielanie REKOMENDACJI następuje w wyniku pozytywnego przeprowadzenia procedury rekomendacyjnej.
Ważność REKOMENDACJI trwa 3 lata do daty wystawienia dyplomu rekomendacyjnego (przyznawanego przez komisję rekomendacyjną towarzystwa).
Badania i prowadzenie przewodu rekomendacyjnego według określonej procedury wykonuje Laboratorium Badań Eksploatacyjnych, które działa zgodnie z normą międzynarodową EN-45001 i posiada akredytację Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego w Warszawie.

  Podstawy normatywne rekomendacji:

Podstawy normatywne rekomendacji stanowią normy PN-EN serii 45000.
Normy tej serii dotyczą ogólnych kryteriów odnoszących się do certyfikacji, akredytacji i badań na zgodność wyrobu, procesu lub usługi z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Obejmują one:
1. ogólne kryteria dot. jednostek certyfikujących personel PN-EN 45013
2. ogólne kryteria dot. jednostek certyfikujących wyroby PN-EN 45011
3. ogólne kryteria dot. jednostek certyfikujących systemy jakości PN-EN 45012
4. ogólne kryteria dotyczące jednostek akredytujących laboratoria PN-EN 45003
5. ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych PN-EN 45001
6. ogólne kryteria oceny laboratoriów badawczych PN-EN 45002

Poszczególne normy określają warunki, tok postępowania i sposób dokumentowania cyklu certyfikującego realizowanego w systemie certyfikacyjnym. Istotą działania tego systemu musi być kompetencja i wiarygodność wynikła z doświadczeń, niezależności i odpowiedzialności w ocenie osób, wyrobów i firm oraz zorganizowany nadzór. Ogólnym wymaganiem normatywnym, który musi spełniać jednostka certyfikująca jest posiadanie opisu systemu certyfikacji dostępnego w formie publikacji.

W przypadku uzasadnionych i uzgodnionych, w treści przewodu rekomendacyjnego będą uwzględniane i egzekwowane wybrane unormowania norm jakościowych (w szczególności PN-EN 29001, System Jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu/konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie) oraz norm audytowych (w szczególności PN – EN 10011-1, Wytyczne do audytowania systemów jakości. Audytowanie)

  Procedura rekomendacyjna:

1. Złożenie ofert u Klienta i wstępne omówienie warunków rekomendacji, przeprowadzenie wstępnego oglądu technicznego przedmiotu rekomendacji, uzgodnienie zakresu i harmonogramu przewodu rekomendacyjnego, ustalenie normy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę badań i ocen przedmiotu rekomendacji, podjęcie decyzji o możliwości udzielenia rekomendacji
2. Wypełnienie wniosku o uzyskanie rekomendacji i zgłoszenie do Komisji Rekomendacyjnej.
3. Przedstawienie Klientowi szczegółowej oferty z harmonogramem badań i ocen przedmiotu rekomendacji – podpisanie umowy na przeprowadzenie przewodu rekomendacyjnego obejmującej zakres badań i prac przygotowawczych do audytu.
4. Wykonywanie zgodnie z przyjętym harmonogramem badań i prac przygotowawczych do audytu – sporządzenie sprawozdania. Uzgodnienie i akceptacja sprawozdania przez Klienta.
5. Przesłanie umowy na przeprowadzenie audytu i stosowanie dokumentów rekomendacyjnych.
6. Podpisanie umowy na przeprowadzenie audytu i stosowanie dokumentów rekomendacyjnych.
7. Przeprowadzenie i zatwierdzenie audytu rekomendacyjnego.
8. Opracowanie dokumentacji rekomendacyjnej
9. Rozliczenie kosztów rekomendacyjnych zgodnie z umowami za wykonanie badań i przygotowanie do audytu, za przeprowadzenie audytu i stosowanie dokumentów rekomendacyjnych.
10. Wręczenie dokumentów rekomendacyjnych Klientowi.
11. Uzgodnienie terminów i zakresu badań okresowych audytów kontrolnych.