Normy i standardy

POLSKIE NAUKOWO-TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE STANDARD EKSPLOATACYJNY


CECHY EKSPLOATACYJNE OBIEKTU TECHNICZNEGO

SE – 03.1 / 1999


Grupa: pojęcia, cechy, miary, wskaźniki, kryteria

STRESZCZENIE:
Lista cech eksploatacyjnych obiektu technicznego zestawiona w celu oceny w fazach projektowania, badania prototypu, przygotowania do wprowadzenia na rynek oraz początkowej i właściwej eksploatacji.

PRZEDMOWA:
Cechy eksploatacyjne są określone ilościowo (np. pomiar) lub jakościowo (np. opinia eksperta). Sama ocena powinna być przeprowadzona zgodnie z określonymi kryteriami i procedurą, zmniejszającą subiektywność oceny. Cechy, uznane za kryterialne, są wykorzystywane w ocenie obiektu w przyjętej skal ocen.
Ocena eksploatacyjna może być wykorzystana dla potwierdzenia deklaracji producenta co do walorów obiektu, w decyzjach nabywcy przy zakupie obiektu (rekomendacje), a także dla potrzeb walidacji obiektu w przypadku oceny negatywnej.
Wyniki oceny przeprowadzonej w trakcie właściwej eksploatacji są wykorzystywane w  programowaniu i planowaniu przebiegu eksploatacji obiektu.

TREŚĆ:
1. Ogólna estetyczność i skonfigurowanie,
2. Łatwość wprowadzenia do eksploatacji,
3. Ergonomiczność i wygoda operowania,
4. Skuteczność / efektywność funkcjonowania,
5. Nieuszkadzalność,
6. Pewność zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem lub nieuprawnionym użytkowaniem i umyślnym uszkodzeniem,
7. Obsługiwalność
8. Niezawodność i trwałość,
9. Bezpieczność,
10. Ekologiczność,
11. Odporność na szkodliwe wpływy na atmosferyczne – klimatyczne,
12. Odporność na błędy operowania  i chwilowe przeciążenia,
13. Przydatność dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej,
14. Kompletność wyposażenia pomocniczego, narzędzi i przyrządów kontrolnych oraz zestawu części wymiennych
15. Łatwość wycofywania z eksploatacji i wtórnego wykorzystania lub likwidacji (dla obiektów ruchomych)
16. Łatwość przewożenia / przechowywania,
17. Łatwość instalowania i zasilania (dla obiektów stacjonarnych)
18. Kompatybilność infrastrukturalna,
19. Dostępność dla ekip obsługowych i ratunkowych,
20. Pewność zabezpieczenia przez rozprzestrzenianiem się procesów katastroficznych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Dokument związany: ELK – 1. Zagadnienia rozwijane w listach kontrolnych i programach procedur rekomendacyjnych obiektu technicznego.

Autor: dr inż. E. Olearczuk
Konsultanci: dr inż. G. Bartnik, dr A. Bieganowski, dr inż. T. Obermajer

Standard ustanowiony przez Komisję Standardów PNTTE
1/1

Bez zgody PNTTE nie powielać inaczej jak tylko w całości

POLSKIE NAUKOWO-TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE STANDARD EKSPLOATACYJNY


WARUNKI KONIECZNE DOBREJ PRAKTYKI EKSPLOATACYJNEJ (DPE) OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

SE – 99.0.0 / 2002


Grupa: doradztwo, szkolenie, rekomendacje, usługi eksploatacyjne

STRESZCZENIE:
Standard podaje listę warunków użytkowania i obsługiwania własnych lub powierzonych obiektów technicznych przedsiębiorstwa w realizacji jego zadań operacyjnych Ich spełnienie i przestrzeganie umacnia dobrą praktykę eksploatacyjną.

PRZEDMOWA:
Realizacja zadań operacyjnych (zobowiązań zewnętrznych) przez przedsiębiorstwo jest silnie uzależniona od właściwego przygotowania i prowadzenia procesów eksploatacji obiektów technicznych. Obiektami technicznymi  przedsiębiorstwa są obiekty technologiczne i pomocnicze, budynki i elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury, środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego…
Polepszenie uporządkowania  procesów zmniejsza  ryzyko nie wykonania  tych zadań operacyjnych oraz koszty odnoszone do procesów eksploatacji. Wykaz warunków DPE jest przydatny w analizach eksploatacyjnych (przeglądy, oceny, audyty, walidacje).

1. Wszystkie obiekty techniczne są zinwentaryzowane, rozmieszczone w uzgodnionych miejscach i oznakowane
2. Nominalne parametry, dostępna dokumentacja obiektów technicznych, i historia ich eksploatacji  są zidentyfikowane
3. Status własnościowy, stan obecny obiektów technicznych i ich wartość są jednoznacznie określone i formalnie udokumentowane
4. Wszystkie obiekty techniczne mają wyspecyfikowane rodzaje, zakresy i cykle użytkowania i obsługiwania (w tym zasilania )
5. Wszystkie procesy eksploatacyjne są jasno zdefiniowane, prowadzone w sposób zorganizowany zgodnie z wymaganiami produktywności i specyfikacją zadań operacyjnych oraz systematycznie przeglądane (monitorowane) w aspekcie zgromadzonych doświadczeń
6. Miary i wskaźniki eksploatacyjne są, dla potrzeb oceny i podejmowania decyzji dotyczących zmian stanu obiektów technicznych i przebiegu procesu eksploatacji, zdefiniowane; punkty/miejsca krytyczne procesów są w razie potrzeby walidowane
7. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, związane ze stanem obiektów technicznych i przebiegiem procesów eksploatacji, są sprecyzowane od względem:
a) właściwie wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu
b) właściwie dobranych przestrzeni eksploatacyjnych  oraz właściwych pomieszczeń i stanowisk do prowadzenia procesów eksploatacji
c) odpowiedniego sprzętu  oraz jego właściwej diagnostyki, konserwacji i naprawy
d) właściwych materiałów eksploatacyjnych; właściwych parametrów i ilości paliw i energii
e) zaaprobowanych i aktualizowanych procedur i instrukcji, dostępnych i napisanych w sposób zrozumiały i jednoznaczny, dostosowanych do specyfiki procesów których dotyczą
f) zharmonizowanych zadań/obowiązków, uprawnień, motywacji i odpowiedzialności personelu kierowniczego, nadzorczego i wykonawczego
8. Personel eksploatacyjny jest właściwie dobrany i wdrożony  do stosowania wszystkich procedur i instrukcji (w tym do działania w szczególnych warunkach) oraz  do bezpiecznej i dokumentowanej pracy; obiekty techniczne są powierzane osobom dopuszczonym do eksploatacji
9. Planowanie eksploatacji i nadzoru  oraz korzystanie ze środowiska (czerpanie zasobów, odprowadzanie odpadów) jest sformalizowane i dokumentowane
10. Kontraktowanie i dostawa paliw, energii i materiałów eksploatacyjnych jest rejestrowane, co pozwala odtworzyć drogi, warunki  i jakość dostaw
11. Zmiany stanów obiektów i przebieg procesów eksploatacji są ręcznie lub przez urządzenia zapisywane, każdy krok procedury i instrukcji, ilość i jakość cyklów użytkowania i obsługiwania mogą być sprawdzone na zgodność z założeniami, każda odchyłka jest badana ze względu na przyczyny
12. Zagrożenia wynikłe z błędów i pomyłek są eliminowane poprzez zmiany techniczne, organizacyjne, modernizacyjne lub likwidacje obiektów będących nieusuwalnym źródłem zagrożeń ludzi, środowiska i wykonawstwa zobowiązań
13. Doświadczenie i innowacje eksploatacyjne w zakresie rozpoznawania i kształtowania cech eksploatacyjnych obiektów technicznych i zarządzania eksploatacją są pogłębiane i wymieniane z innymi podmiotami eksploatacji i z dostawcami / producentami
14. W podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych uwzględniane są interesy i satysfakcja klientów (ceny, taryfy, stawki czynszowe) oraz godziwy zysk; każda skarga, każde zastrzeżenie odnośnie wytworów lub usług może być sprawdzona, przyczyny wad jakości mogą być wykryte; prowadzone są badania wad trudno wykrywalnych
15. Rozpoznawanie stanu obiektów technicznych i wyników realizacji procesów eksploatacji jest wspomagane przez okresowe  wewnętrzne lub zewnętrzne przeglądy / audyty eksploatacyjne zapewniające wykrycie niezgodności pomiędzy oczekiwaniami/wzorcami a realizacjami; podejmowane są starania o pozyskiwanie rekomendacji/certyfikatów niezależnych organizacji dla stosowanych technologii, wytworów lub usług.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Polska Norma PN – IEC 300 – 1, PN – IEC 300-3-2 (zarządzanie niezawodnością)
2. Polska Norma PN – IEC 706 – 1, PN – IEC 706-4 (kształtowanie obsługiwalności)
3. Załącznik – Rodzaje dowodów uwzględnianych w ocenach przedsiębiorstwa.

Autor: dr inż. E. Olearczuk
Konsultanci: mgr inż. J. Grażewicz, inż. J. Krawsz, dr inż. R. Popek

Standard ustanowiony przez Komisję Standardów PNTTE

Bez zgody PNTTE nie powielać inaczej jak tylko w całości