Certyfikacja

Certyfikat kompetencji wystawiany przez PNTTE jest dokumentem wykazującym, iż wymieniona z nazwiska osoba jest kompetentna do wykonywania określonych usług.

Rozdział zadań certyfikacyjnych, zapewniających niezależność procesu certyfikacji, następuje przez powierzenie Radzie Zarządzającej – odpowiedzialności za przeprowadzanie certyfikacji kompetencji w sposób określony w przywołanej wyżej normie (funkcja oceny), a Zakładowi Badań Kompetencji odpowiedzialności za świadczenie usług (funkcja badania) osobom ubiegającym się o certyfikat kompetencji eksploatacyjnej (CKE). Uznanie na szczeblu krajowym PNTTE za kompetentną i wiarygodną w prowadzeniu certyfikacji personelu uzależnia się od decyzji i wyników nadzoru PNTTE przez Polskie Centrum Akredytacji.

  Ogólny opis systemu Certyfikowania Kompetencji Eksploatacyjnych:

Zakład badania kompetencji:
– Zasady organizowania i działalności ZB.
– Struktura organizacyjna ZB (obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność, podziały i hierarchia w relacji „badanie -certyfikowanie”).
– Opis sposobu prowadzenia działalności certyfikacyjnej (w tym nadawania i odnawiania certyfikatów).
– Opis sposobu finansowania działalności certyfikacyjnej.

Personel i procedury:
– Kartoteka personelu merytorycznego (nazwiska, kwalifikacje, praktyka, obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność).
– Kartoteka personelu administracyjno-biurowego (pracownicy zewnętrzni -zawarte umowy)
– Procedury działalności certyfikacyjnej

Certyfikaty kompetencji eksploatacyjnych będą wystawiane stosownie do „zbioru kryteriów kompetencji eksploatacyjnych”.

Prowadzi się centralny rejestr wniosków i udzielonych certyfikatów z zapisami działalności osób posiadających certyfikat kompetencji eksploatacyjnych.

Rada zarządzająca certyfikowaniem kompetencji określa:
– Politykę certyfikowania kompetencji.
– Opis sposobu nadzorowania wdrażania polityki.

Opis sposobu nadzorowania działalności finansowej.
Zbiór kryteriów (wymagań i klas) kompetencji eksploatacyjnych.
Rada Zarządzająca jest powoływana na okres trzyletni przez Prezesa PNTTE na podstawie decyzji podjętej na posiedzeniu Zarządu i w porozumieniu z przewodniczącymi Komisji Regionalnych. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez Radę i zaakceptowany przez Prezesa w formie upoważnienia do prowadzenia działalności zarządczej.

Rada posiada uprawnienia do formułowania polityki certyfikacyjnej PNTTE, do akceptacji celów i sposobów działań certyfikacyjnych oraz nadzorowania wdrażania polityki certyfikacyjnej i działalności finansowej związanej z certyfikacją kompetencji eksploatacyjnych. Na swoje posiedzenia odbywane w cyklu półrocznym RZ może zaprosić każdego członka PNTTE i osobę posiadającą Certyfikat Kompetencji Eksploatacyjnych (CKE). W posiedzeniach RZ biorą udział: kierownik Zakładu Badań Kompetencji i Skarbnik PNTTE.

  Polityka certyfikowania kompetencji:

Duże znaczenie i ważna rola podmiotów eksploatacji we wszystkich przejawach życia społecznego i gospodarczego, wymaga od tych podmiotów nie tylko wiedzy, umiejętności i doświadczenia ale też kompetencji – weryfikowanych i nadzorowanych przez niezależną organizację jaką jest PNTTE. Kompetencje te dotyczą rozpoznawania, dokumentowania i interpretowania zdarzeń eksploatacyjnych, w szczególności:

– zagrażających ludziom i środowisku;
– wykrywania patologii eksploatacyjnych;
– podejmowania racjonalnych decyzji eksploatacyjnych, też w warunkach kryzysowych;
– zarządzania personelem, zasobami i kosztami eksploatacji obiektów i systemów technicznych.

PNTTE w porozumieniu z pokrewnymi organizacjami naukowo-technicznymi i Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych, której jest członkiem, ustanawia i aktualizuje co kilka lat:

– Polski Konsens Eksploatacyjny;
– Standardy Eksploatacyjne PNTTE;
– Profil Kompetencji Eksploatacyjnych Pracowników Inżynieryjno-Technicznych.

Na bazie tych ustaleń i zgodnie z wymaganiami normy EN 45013 „Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel” PNTTE rozwija i umacnia system certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych adresując jego oferty – do środowisk gospodarczych i samorządowych.

  Metryka Systemu Certyfikowania Kompetencji Eksploatacyjnych:
Schemat organizacyjny
systemu certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych personelu
Akredytacja PNTTE i nadzór działalności certyfikacyjnej Towarzystwa
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLSKIE NAUKOWO -TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE
Tworzenie i utrzymywania systemu certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych personelu
PODMIOTY CERTYFIKACJI KOMPETENCJI
Osoby ubiegające się o zatrudnienie lub zatrudnione na różnych stanowiskach pracy odpowiedzialne za prowadzenie racjonalnej eksploatacji obiektów i systemów technicznych: technologia, organizacja, zarządzanie eksploatacją budynków, maszyn, środków transportu, obiektów infrastruktury