Zakres działania

 KONSENS

Towarzystwo na walnym zgromadzeniu przyjęło tzw. Polski Konsens Eksploatacyjnyopisujący ogólne zasady Dobrej Praktyki Eksploatacyjnej.
Towarzystwo nasze gromadzi zbiór autorskich standardów eksploatacyjnych. Są one wykorzystywane w ocenach stanu obiektów i funkcjonowania systemów eksploatacji.

  CEL

– ułatwiać dostęp do wiedzy o eksploatacji jako zbiorze reguł praktycznego działania oraz związanej z tym wiedzy naukowej i technicznej o obsługiwaniu i użytkowaniu obiektów technicznych
– integrować środowisko polskich eksploatatorów wokół żywotnych problemów eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce
– pomagać podmiotom gospodarczym optymalizować systemy eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PNTTE OBEJMUJE

– programowanie badań oraz rozwój inżynierii eksploatacji
– konsultacje w zakresie oceny ryzyka i zagrożeń w procesach eksploatacji obiektów technicznych
– rozwijanie metod identyfikacji, sterowania i zarządzania procesów eksploatacji
– audytowanie systemów eksploatacji; rekomendowanie wyrobów i usług według kryteriów jakości eksploatacji
– upowszechnianie wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych (wydawnictwa, seminaria i szkolenia, serwis internetowy).

Działalność PNTTE leży w dwóch obszarach:
a) naukowej – badania naukowe problemów powstawania i istnienia obiektów technicznych, kształtowanie i upowszechnianie opinii o prawidłowościach, szansach i zagrożeniach związanych z rozwojem i eksploatacją obiektów; zarządzanie ryzykiem eksploatacyjnym; współpraca krajowa i międzynarodowa
b) gospodarczej – związana z aplikacjami inżynierii eksploatacji (terotechniki) – ekspertyzy, doradztwo i treningi eksploatacyjne; audytowanie systemów eksploatacji, rekomendowanie i certyfikowanie eksploatacyjne wytworów i usług, firm, zespołów pracowniczych i osób; szkolenia i wydawnictwa, badania, oceny, wyceny eksploatacyjne obiektów technicznych.

Naukowy ruch eksploatacyjny rozwija się w różnych formach organizacyjnych od początku lat sześćdziesiątych. Prekursorem Towarzystwa był Zespół Teorii Eksploatacji utworzony w roku 1965 w Wojskowej Akademii Technicznej przez grono osób podejmujących badania naukowe w zakresie problemów eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu wojskowego. Z inicjatywy tego Zespołu zorganizowano dwa pierwsze krajowe sympozja eksploatacyjne.
Towarzystwo współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. W szczególności, Towarzystwo nasze współpracuje z Zespołem Inżynierii Eksploatacji SPE KBM PAN, Komitetem Redakcyjnym Zagadnień Eksploatacji Maszyn PAN, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą TBS. Od początku działalności utrzymywane są kontakty z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (EFNMS).
Podczas obrad Rady Federacji EFNMS w Helsinkach (czerwiec 2002) Towarzystwo nasze uzyskało status członka-obserwatora na lata 2002-2005 z intencją udzielenia pełnych praw członkowskich od roku 2005.
Na zebraniu Rady Federacji EFNMS w Paryżu w dniu 21 maja 2005 roku, PNTTE zostało przyjęte jako pełnoprawny członek Federacji EFNMS.

Misją naszą jest upowszechnienie wiedzy i informacji o dobrej praktyce eksploatacyjnej, o naukowych podstawach eksploatacji, oraz efektach gospodarczych i pożytkach społecznych racjonalnej eksploatacji majątku technicznego.

Komunikaty, informacje i porady praktyczne adresowane są do:

– eksploatatorów – jako środowiska naukowego i ważnej grupy zawodowej w: przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie, telekomunikacji, służbie ochrony zdrowia, a także w innych działach gospodarki narodowej
– szefów produkcji, kierowników działów technicznych, kierowników budów i zarządców nieruchomości
– osób i jednostek pełniących nadzór właścicielski nad infrastrukturą techniczną
– studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni i instytutów, którzy interesują się problemami teorii i praktyki racjonalnej eksploatacji. Znajdziecie tu Państwo informacje o najnowszych osiągnięciach nauki o eksploatacji obiektów i systemów technicznych a także o osiągnięciach nowej techniki i technologii eksploatacji. Towarzystwo nasze jest organizacją otwartą dla osób fizycznych i prawnych zainteresowanych problematyką eksploatacji. Nowe rozwiązania i doświadczenia eksploatacji są upowszechniane przez zespoły problemowe PNTTE w programach „Dobrej Praktyki Eksploatacyjnej”.