Spotkanie komisji audytowania

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Komisja audytowania systemów eksploatacji PNTTE i wyłonieni w jej strukturze organizatorzy projektu rozwojowego spotkali się w siedzibie PNTTE w trybie roboczym w celu ustalenia c.d. prac związanych z uruchomieniem Środowiskowego Laboratorium Systemów Eksploatacji. Spotkanie było kontynuacją prac zapoczątkowanych z firmą ASTOR w zakresie systemów komputerowego wspomagania pracy klasy „mobilny serwisant” przygotowanego przez członka grupy ASTOR, firmę Profesal Sp. z o.o.

Dla skonkretyzowania problemu spotkanie odbyło się wokół projektu systemu mySupport, nowego narzędzia przygotowywanego do wdrożenia na polskim rynku usług dla przemysłu. Laboratorium (w organizacji) zamierza wystąpić w tym przedsięwzięciu jako jednostka biorąca udział w testach systemu przygotowywanego do wdrożenia.
W spotkaniu udział wzięli

Przedstawiciel gospodarza Instytutu Transportu Samochodowego, oraz członkowie grupy inicjatywnej, tj.:

• dr inż. Paweł Szczepański – członek PNTTE
• mgr inż. Krzysztof Kowal – członek PNTTE
• mgr inż. Janusz Grażewicz – członek PNTTE
• mgr inż. Marek Juchniewicz – zaproszony przedsiębiorca
Spotkanie trwało 2 godziny.

Podsumowanie.

Uzgodniono formułę organizacyjną prac wdrożeniowych systemy. Omówiono podstawowe funkcjonalności systemu mySupport i ich przydatność dla organizowanego laboratorium. Określono warunki i zakres zastosowania systemu na potencjalnym rynku usług Laboratorium, w tym: rynku usług publicznych i rynku usług dla nauki.

Dokonano podziału zadań w ramach planu testowego wg kompetencji członków zespołu. Sformułowano prośbę i propozycję kierowaną do władz i członków Towarzystwa w zakresie przywołania i wskazania literatury przedmiotu dotyczącego dobrych praktyk eksploatacji obiektów technicznych realizowanych na poziomie serwisanta, operatora systemu eksploatacji oraz właściciela obiektu. Liczymy na prezentację osiągnięć własnych oraz rekomendowanie krajowych i zagranicznych wydawnictw poświęconych temu zagadnieniu. Zespół rozważy możliwość przeprowadzenia badania ankietowego w tym zakresie. Szczegóły badania przedstawimy w kolejnym komunikacie.

Wstępne rozpoznanie właściwości systemu mySupport – produktu w pełni polskiego, wydają się być w przystające do misji PNTTE oraz do postulowanego w ramach Komisji organizacji Laboratorium Eksploatacji Systemów Technicznych.

Opracował: Janusz Grażewicz
Warszawa, dn. 14 VIII 2019 r.