Okazja do wymiany doświadczeń z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami (Association of Asset Management Professionals)

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE) współpracuje ściśle z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych. Ciekawym uzupełnieniem tych kontaktów dla członków Towarzystwa może się stać również współpraca z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami, które również posiada bogatą tradycję w obszarze eksploatacji.

Misją amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Zarządzania Aktywami  jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i doprowadzenie do przełomu w dotychczasowej praktyce niezawodności w kontekście zarządzania środkami trwałymi przedsiębiorstw, którego celem jest zrównoważony rozwój oparty na ekonomicznym dobrobycie, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej.  Tradycyjny angielski skrót Stowarzyszania to „AMP” ponieważ Stowarzyszanie działało wcześniej pod nazwą Association of Maintenance Professionals – Stowarzyszenie Specjalistów Eksploatacji.  Aktualna liczba członków przekroczą 55 000 członków. Istotnie wpływa na to fakt, iż członkostwo w AMP jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

Strona internetowa AMP to www.maintenance.org. Jednocześnie utrzymywana jest także strona internetowa reliabilityweb.com, która poświęcona jest wyłącznie wymianie wiedzy zgodnie z misją AMP. Publikowany jest również „Uptime Magazine”, który jest dostępny bezpłatnie (w wersji pdf) i zawiera artykuły pisane przez praktyków dla praktyków, między innymi, studia przypadków, praktyczne wskazówki i recenzje książek. Numery Uptime Magazine można pobrać z witryny reliabilityweb.com/uptime.

Ponadto AMP prowadzi dla przemysłu praktyczne 1- i 3-dniowe warsztaty Certifikowanego  Lidera Niezawodność (ang. CRL – Certified Reliability Leader), które są najczęściej bezpłatne i zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy przenieśli do swoich przedsiębiorstw najnowsze rozwiązania dot. niezawodności i potrafili zastosować je w praktyce. Warsztaty CRL przeznaczone są zarówno dla zespołów, jak i uczestników indywidualnych, a po nich prowadzone są nieobowiązkowe egzaminy CRL. Egzamin został opracowany w oparciu o 36 „elementów utrzymania ruchu” („uptime elements”) i system lidera niezawodności („reliability leadership system”). Od początku roku 2017, elementy utrzymania ruchu zostały rozszerzone o dodatkowe dziewięć pozycji, które skupiają się na zarządzaniu aktywami i związanych z tym procesach biznesowych – zgodnie z międzynarodową normą ISO 55001. Pozostałe elementy dotyczą: metodyki niezawodności, monitoringu i diagnostyki urządzeń, zarządzania obsługą i strategicznego zarządzania niezawodnością. Liczba Certyfikowanych Liderów Niezawodności na całym świecie przekracza obecnie 1200 osób i szybko rośnie. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.maintenance.org/pages/crlscompany.

Kolejne warsztaty CRL odbędą się w Europie Środkowej (Rosenheim, Niemcy) w dniu 26 stycznia 2017 roku. Jest to więc wyjątkowa okazja, aby mogli w nich uczestniczyć także członkowie PNTTE. Udział niewielkiego zespołu (do 3 osób) lub indywidualne uczestnictwo jest bezpłatne. Warsztaty będą częścią Konferencji i Targów OilDoc 2017 na temat olejów/smarów, eksploatacji oraz diagnostyki i monitoringu urządzeń. Więcej informacji na ten temat członkowie naszego stowarzyszenia mogą znaleźć na stronie www.maintenance.org/event/certified-reliability-leader-international-workshop.

 

Robert Kijak i Agnieszka Tubis

 


An opportunity to network with the American Association of Asset Management Professionals

The Polish Maintenance Society (PNTTE) cooperates closely with the European Federation of National Maintenance Societies. An interesting addition to these contacts for the Society members might become cooperation with the American Association of Asset Management Professionals that also has a rich tradition in the maintenance management space.

The mission of the Association of Asset Management Professionals is to introduce innovative solutions and create a breakthrough in the current practice of reliability in the context of organisations’ asset management aimed at sustainable development based on the economic prosperity, environmental sustainability and social responsibility. The traditional abbreviation used by the Association is “AMP”, as it was previously operating under a name,  Association of Maintenance Professionals. The current number of members exceeds 55 000. This is partly due to the fact that the AMP membership is free to anybody interested worldwide.

The AMPs website is www.maintenance.org. In parallel, a website reliabilityweb.com is also maintained, which is dedicated exclusively to exchanging knowledge in accordance with the AMP mission. In addition, “Uptime Magazine” is published, which is available free of charge (in pdf version) and contains articles written by practitioners for practitioners, amongst other things, case studies, practical tips and book reviews. Uptime Magazine issues can be downloaded from a website reliabilityweb.com/uptime.

In addition, the AMP conducts practical 1-day and 3-day Certified Reliability Leader (CRL) workshops for the industry, which are often free of charge and designed for their attendees to take back the most recent reliability solutions to their organisations and be able to apply them in practice. The CRL workshops are for both team and individual attendance, and followed by non-compulsory CRL exams. The exam has been developed based on their 36 “uptime elements” and reliability leadership system. From the beginning of 2017, the uptime elements have been expanded to include additional nine items focused on the asset management and its business processes in accordance with the international standard ISO 55001. The remaining elements refer to: reliability engineering, asset condition management, work execution management and leadership for reliability. The number of Certified Reliability Leaders worldwide exceeds currently 1,200 and growing fast. They are all listed on www.maintenance.org/pages/crlscompany.

The next CRL workshop will be held in Central Europe (Rosenheim, Germany) on 26 January 2017 so this is hence a unique opportunity for the PNTTE members to attend also. Small team (up to three persons) or individual attendance is free. The workshop will be a part of the OilDoc Conference and Exhibition 2017 on lubricants, asset maintenance and condition assessment.  Members of our Society can find further information on a website www.maintenance.org/event/certified-reliability-leader-international-workshop.

 

Robert Kijak and Agnieszka Tubis